Przetwarzanie danych osobowych - monitoring

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa: Andreas Stihl Sp. z o.o.
Adres: ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne
Kontakt: ochrona_danych@stihl.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Imię i nazwisko: Dawid Nogaj
Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. CEL PRZETWARZANIA

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie objętym kamerami i ochrona mienia

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f
Uzasadniony interes: zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze objętym monitoringiem oraz ochrona mienia

5. ODBIORCY DANYCH (lub kategorie odbiorców)

Podmioty realizujące na rzecz Andreas Stihl Sp. z o.o. usługi, w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych i z którymi zawarto umowy powierzenia oraz uprawnione do pozyskiwania danych na mocy obowiązujących przepisów

6. OKRES PRZECHOWYWANIA (KRYTERIUM USTALENIA OKRESU)

Nagrania będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich powstania.

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

  • dostępu do danych
  • do żądania sprostowania danych – w ograniczonym zakresie
  • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
  • do żądania ograniczenia przetwarzania
  • do sprzeciwu wobec przetwarzania
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Dane nie będą przekazywane do państw spoza EOG ani organizacji międzynarodowych.

9. INFORMACJA, CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY ORAZ CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Przebywanie na terenie objętym monitoringiem jest równoznaczne z akceptacją zasad jego funkcjonowania.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Dane w postaci wizerunku nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.