Warunki gwarancji

Firma Andreas STIHL Spółka z o.o. w Sadach, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie urządzenia STIHL i VIKING na okres:

 • 36 miesięcy od daty zakupu przez konsumentów kosiarek spalinowych Serii 6 i traktorów ogrodowych RT*,
 • 36 miesięcy od daty zakupu przez konsumentów robotów koszących STIHL iMOW®**,
 • 24 miesięcy od daty zakupu przez osoby prawne robotów koszących STIHL iMOW®**,
 • 24 miesięcy od daty zakupu przez konsumentów,
 • 12 miesięcy od daty zakupu przez osoby prawne***.

Gwarancja dotyczy wyrobów STIHL i VIKING zakupionych w Polsce w Punktach Dealerskich STIHL i ważna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Silniki spalinowe marki Briggs & Stratton objęte są gwarancją firmy Briggs & Stratton.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja dotyczy wad tkwiących w wyrobie (wad fizycznych) i obejmuje bezpłatne usunięcie tych wad w czasie jak najkrótszym, jednakże nie dłuższym niż 30 dni (za wyjątkiem opóźnień w dostawach części zamiennych spowodowanych czynnikami niezależnymi od producenta i gwaranta).

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia. Serwis gwarancyjny świadczony będzie po dostarczeniu kompletnego urządzenia do Punktu Dealerskiego STIHL i przedstawieniu niniejszej Karty Gwarancyjnej wystawionej w dniu zakupu oraz dowodu zakupu (paragon, faktura). Jeżeli urządzenie wymaga serwisu okresowego to brak jego regularnego dokonywania jest równoznaczny z utratą uprawnień gwarancyjnych.

Wyłącza się uprawnienia gwarancyjne wobec:

1. Wszystkich części wyrobów firmy STIHL lub VIKING, które przy zgodnym z zaleceniami użytkowaniu podlegają normalnemu zużyciu (brak wady) przed upływem okresu gwarancji.

Są to następujące elementy:

 • elementy robocze (prowadnice, piły łańcuchowe, ściernice, noże, tarcze, głowice, wiertła, tarcze do koszenia, głowice i inne),
 • części napędowe (bębny sprzęgła, kółka napędowe, wałki napędowe, paski klinowe i zębate),
 • filtry (powietrza, oleju, paliwa i wody),
 • świece zapłonowe i przewody wysokiego napięcia,
 • elementy zmniejszające wibracje (gumowe amortyzatory, sprężyny),
 • przewody elektryczne, szczotki, szczotkotrzymacze, żarówki, bezpieczniki,
 • elementy sprzęgła i rozrusznika,
 • membrany, zawory i dysze,
 • uszczelki, uszczelniacze, zawory, dysze wylotowe (dotyczy myjek wysokociśnieniowych).

2. Usterek, które powstały w wyniku nie przestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji zawartych w instrukcji użytkowania.

3. Wszystkich usterek powstałych w wyniku:

 • nie zaakceptowanej na piśmie przez firmę STIHL zmiany produktu,
 • stosowania części, osprzętu lub elementów tnących innych niż oryginalne części, osprzęt lub elementy tnące STIHL lub VIKING,
 • nieprzepisowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania produktu,
 • używania produktu w imprezach czy zawodach sportowych,
 • użytkowania produktu z uszkodzonymi lub zużytymi częściami, także wtedy, gdy podlegają one gwarancji,
 • stosowania innego oleju do mieszanki niż STIHL 1:50 (dotyczy silników spalinowych STIHL),
 • stosowania paliwa, olejów i smarów o niskiej jakości lub nieodpowiednich (niezalecanych przez producenta) właściwościach,
 • nie wykonania we właściwym czasie lub niewystarczającej konserwacji (np. filtra powietrza czy paliwa, układu chłodzenia silnika),
 • korozji i innych uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania,
 • wykonanej w nieodpowiednim terminie lub błędnej regulacji,
 • konserwacji lub napraw nie przeprowadzonych w punktach dealerskich STIHL.

Potwierdzam, że:

 • przeczytałem i akceptuję warunki gwarancji,
 • przyjmuję do wiadomości iż nie wystawia się duplikatów kart gwarancyjnych,
 • otrzymałem kompletne i sprawne technicznie urządzenie oraz instrukcję użytkowania w języku polskim,
 • maszynę uruchomiono w mojej obecności i zostałem poinstruowany w zakresie obsługi i BHP****.

 

* Warunkiem wydłużonej gwarancji jest coroczny przegląd urządzenia w Punkcie Dealerskim STIHL potwierdzony protokołem z badań.
** Warunkami wydłużonej gwarancji są:

 • wykonanie instalacji przez dealera (potwierdzonej protokołem odbioru),
 • zastosowanie oryginalnych materiałów instalacyjnych,
 • wyszczególnienie na dowodzie zakupu kosiarki wszystkich oryginalnych materiałów instalacyjnych i instalacji (usługi),
 • coroczny przegląd urządzenia w Punkcie Dealerskim STIHL potwierdzony protokołem z badań.

*** Okres może zostać wydłużony przy sprzedaży promocyjnej ogłoszonej przez Gwaranta.
**** Nie dotyczy zakupu w sprzedaży wysyłkowej.